Ziemia Gniewska to piękny region, bogaty w rzadkie gatunki flory i fauny, zachwycający niepowtarzalnymi krajobrazami.

Dolina Wisły na piaszczystych łachach Wisły oraz w łęgowych lasach i zaroślach wierzbowych na terenach zalewowych zatrzymują się i lęgną rzadkie gatunki ptaków wodnych, jak bąk czy ostrygojad wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Jest to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000.
   
 
Nadwiślańskie skarpy w rezerwatach florystycznych: Wiosło Duże i Wiosło Małe oraz Opalenie Górne i Opalenie Dolne występują rzadkie w tym regionie gatunki roślin stepowych, preferujące nasłonecznione stanowiska na zboczach skarp. Występują tu między innymi gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin jak np. groszek wielkoprzylistkowy. Z nadwiślańskich skarp można podziwiać wspaniałe widoki na okolicę.
 
 
Dolina Wierzycy piękny krajobraz nieuregulowanej meandrującej rzeki otoczonej polami i łąkami wpisany w Gniewski Obszar Chronionego Krajobrazu.
 
 
Parowy i trzcinowiska ścieżka edukacji ekologicznej przez użytki ekologiczne: Parowa, Trzcinowisko, Borawa, będące ostoją rzadkich gatunków ptaków wodnych, jak bączek czy kropiatka, płazów, np. kumaka czy rzekotki, gadów: zaskrońca, zwinki, ssaków: karczownika, piżmaka oraz drzew, krzewów i roślinności wodnej.
 
 
Nizina Walichnowska od miejscowości Ciepłe do miejscowości Wielkie Walichnowy (w granicach gminy) znajduje się zupełnie płaski teren o bardzo urodzajnych glebach, tzw. czarnych ziemiach gniewskich. Pierwotnie nisko położony rejon był obszarem zalewowym. W XIII-XIV wieku osadnicy z Niemiec i Holandii zasiedlili to miejsce i zaczęli tworzyć system melioracyjny.
 
 
Alpy Tymawskie urokliwe wzniesienia i wąwozy w rejonie miejscowości Tymawa, gdzie w XIIIw. znajdował się przybyły z Hiszpanii zakon Kalatrawensów o regule cysterskiej.


Jeziora, łąki, lasy jeziora Półwieś, Pieniążkowo i Rakowieckie, lasy przeplatane łąkami i polami na obszarach chronionego krajobrazu Gniewskim i Nadwiślańskim.
 
 
Pomniki przyrody - długowieczne drzewa, w części prawnie chronione jako pomniki przyrody, pięknie panują w lasach, parkach, a nawet w centrum miejscowości.