Eko-Centrum Heliantus
rozpoczęło swą działalność 6 marca 2007r.
mocą uchwały nr 01/03/07 Zarządu Fundacji Zamek w Gniewie.
Od stycznia 2009r. jest jednostką organizacyjną
Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew.


Celem Eko-Centrum Heliantus jest edukacja ekologiczna skierowana do lokalnej społeczności, w szczególności do dzieci i młodzieży, poprzez:

  • propagowanie idei ekorozwoju, jako rozwoju gospodarczego i społecznego uwzględniającego potrzeby środowiska naturalnego,
  • zintensyfikowanie działań na rzecz ochrony środowiska przez współpracę pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, lasami państwowymi i innymi organizacjami mającymi w statucie działalność ekologiczną,
  • kształtowanie postaw nacechowanych wrażliwością i szacunkiem dla przyrody,
  • nakłanianie do racjonalnego korzystania ze środowiska naturalnego w poczuciu pełnej odpowiedzialności za jego stan,
  • dążenie do kontaktu ze środowiskiem i aktywnego wypoczynku,
  • promocja gminy Gniew jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
  • oddziaływanie poprzez dzieci i młodzież na postawę i zachowania ludzi dorosłych.