Ekologicznie Opanuj Gniew 2011

Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy Gniew, poprzez organizację zajęć, warsztatów edukacyjnych i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wzrost zaangażowania mieszkańców gminy Gniew w działania na rzecz ochrony środowiska, poprzez organizację konkursów, akcji i wycieczek ekologicznych.
Wzbogacanie oferty zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, w  szczególności w okresie wakacji i ferii zimowych.
Upowszechnianie wiedzy i promocja cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów gminy.

PROJEKT OBEJMUJE ORGANIZACJĘ I PROWADZENIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, W TYM: 

I Zajęcia ekologiczne.

Placówka w głównej mierze skupia się na organizacji i prowadzeniu zajęć oraz warsztatów edukacyjnych, dla dzieci i młodzieży na każdym szczeblu edukacyjnym. Zajęcia prowadzone są w oparciu o aktywne metody nauczania, w sposób zapewniający odpowiedni poziom merytoryczny z zachowaniem atrakcyjności dla odbiorcy. Tematyka zajęć, obejmująca zarówno zagadnienia ekologiczne jak i przyrodnicze, jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb beneficjentów.

II Warsztaty szkoleniowe.

GCEE przygotowuje i prowadzi szkolenia, głównie dla nauczycieli nauczania początkowego oraz przedmiotów przyrodniczych. Jest to forma edukowania osób dorosłych, które z kolei  wywierają wpływ na kolejne osoby, np. nauczyciele na swoich uczniów.

III Akcje ekologiczne.

Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej włącza mieszkańców gminy Gniew w działania ekologiczne, poprzez organizację akcji ekologicznych i informacyjnych, w tym: Dzień Ziemi, Akcja Sprzątanie Świata, Dzień Bociana oraz Europejski Dzień bez Samochodu organizowany w formie festynu. Akcje mają na celu informowanie społeczeństwa o problemach ekologicznych i możliwościach ich rozwiązywania. Takie działania charakteryzuje powszechność odbioru. A obserwatorzy, widząc zaangażowanie innych, włączają się do działań lub analizują swoje zachowania.

IV Konkursy i wycieczki ekologiczne.

Bardzo motywującym sposobem zaangażowania społeczeństwa w działania są różnego rodzaju konkursy. Motorem do podjęcia działań jest otrzymanie nagrody. Niezależnie jednak od początkowej motywacji, konkursy podnoszą poziom wiedzy na określony temat, wywołują zainteresowanie problemem, a w konsekwencji, powodują pozytywne zmiany w zachowaniu. Organizujemy różnorodne konkursy: konkursy wiedzy, konkursy plastyczne, indywidualne, grupowe, klasowe dla uczestników w różnym wieku. Wycieczki ekologiczne natomiast są wspaniałym sposobem na przekazanie wiedzy w określonych tematach oraz powodują wzrost zainteresowania określoną tematyką.

V Pozalekcyjne zajęcia o tematyce ekologiczno-przyrodniczej.

Gniewskie Koło Ekologiczne, działa od 2008r. Skupia młodzież zainteresowaną tematyką ochrony środowiska, której spotkania mają dawać możliwość pogłębiania zamiłowania do otaczającej przyrody, między innymi poprzez zajęcia praktyczne, wycieczki w teren, współorganizację imprez ekologicznych, itp.

VI Ferie i wakacje ?  dodatkowe zajęcia.

Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej organizuje atrakcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew w trakcie ferii zimowych oraz letnich. Zimą są to głównie zajęcia praktyczne, latem ? wycieczki terenowe.

VII Gminna zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych

Od czerwca 2007r. na terenie gminy Gniew trwa zbiórka zużytych baterii, która obejmuje: 11 Placówek Oświatowych z terenu gminy Gniew oraz 3 sklepy, firmę Inwest-Kom, Urząd Miasta i Gminy Gniew, Przychodnię Medical w Gniewie oraz GCEE. Podczas całej zbiórki zebrano ponad 1 tonę tych odpadów. Placówka planuje kontynuację tego działania.

VIII Przekaz informacji.

Centrum posiada stronę internetową z dostępnymi aktualnymi informacjami o prowadzonej edukacji. Na stronie umieszczona jest oferta placówki oraz przedstawiona jej działalność. Opisane są także atrakcje przyrodnicze i turystyczne Ziemi Gniewskiej wraz ze zdjęciami z okolic oraz ciekawostki przyrodnicze i ekologiczne. Na stronie umieszczane są informacje o prowadzonych projektach akcjach, konkursach, i innych działaniach podejmowanych przez Placówkę. Wszystkie ważniejsze działania są również opisywane na łamach lokalnej prasy ?Nowiny Gniewskie? i na stronie www.gniew.pl.