Skarby jeziora w Pieniążkowie - opis projektu

Projekt „Skarby jeziora w Pieniążkowie” ma na celu lepsze poznanie walorów przyrodniczych jeziora oraz wyszukani i likwidację potencjalnych zagrożeń –źródła zanieczyszczeń, kłusownictwo, dzikie wysypiska.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1.Monitoring jakości wody i badanie parametrów fizykochemicznych.

Wyznaczono 6 reprezentatywnych miejsc poboru próbek, które są opisywane i analizowane przy użyciu testów paskowych i prostych testów analitycznych ( zestaw typu TestLab). Badane są: barwa i zapach wody, obecność zawiesiny, pH, amoniak, azotany, azotyny i fosforany.

2.Monitoring antropopresji:

Badamy obecność turystów zatrzymujący się na parkingu przy jeziorze i osoby przebywające na kąpieliskach w sezonie letnim oraz wędkarze – całorocznie, oraz wpływ rolnictwa i zabudowy w sąsiedztwie jeziora.

  • W sezonie kąpieliskowym (czerwiec-sierpień) na kąpielisku w pogodne dni i monitoring presji wędkarzy poprzez kontrolę stanowisk wędkarskich (ślady pozostawione na brzegu, nowe stanowiska na brzegach jeziora, zliczanie wędkarzy).

3.Inwentaryzacja przyrodnicza jeziora i jego brzegów

Inwentaryzacja jeziora i jego brzegów prowadzona jest przez cały okres wegetacyjny (marzec-sierpień) i obejmuje inwentaryzację roślinności wodnej (zanurzonej i wynurzonej), roślin porastających brzegi jeziora, fauny bezkręgowców i kręgowców.

Wszystkie schwytane okazy po oznaczeniu zostanją wypuszczone.

Jednym z elementów inwentaryzacji jeziora jest sporządzenie uproszczonego planu batymetrycznego z wykorzystaniem łodzi i echosondy udostępnionej przez Tczewskie WOPR. W trakcie opływania jeziora na łodzi poza ratownikami znajdować się będą również uczniowie odnotowujący na mapie jeziora aktualne głębokości.

 4.Sprzątanie brzegów jeziora

Akcja sprzątania jeziora odbędzie się 2-krotnie. Pierwszym etapem jest uprzątnięcie zachodniego brzegu – najczęściej odwiedzanego przez wędkarzy. W drugim etapie zostanie wysprzątany brzeg południowy i wschodni. W przypadku odnalezienia większych skupisk śmieci – dzikich wysypisk miejsca te będą uprzątnięte w ramach osobnego wyjścia w teren lub zgłoszone do Gminy, jeśli charakter odpadów nie pozwoli na ich usunięcie przez uczestników projektu. W akcję sprzątania zaangażowani zostaną uczniowie klas 4-6 i ich wychowawcy (około 35osób).

5.Działania skierowane do społeczności lokalnej

Planowane są 4 działania skierowanie do mieszkańców.

  • Pierwszym z nich jest organizacja konkursów plastycznego i fotograficznego dla dzieci i dorosłych, którego głównym motywem byłoby jezioro Pieniążkowo.
  • Ankiety skierowana do mieszkańców wsi Pieniążkowo i zabudowań w sąsiedztwie jeziora dotyczącej ich postrzegania jeziora i jego znaczenia w ich życiu.
  • Przygotowanie tablicy informacyjnej o przyrodzie jeziora, która ustawiona zostanie na terenie sąsiadującym z kąpieliskiem Przygotowany zostanie opis jeziora wraz z planem batymetrycznym i krótką charakterystyką zbiornika. Dzięki ulokowaniu tablicy w miejscu najliczniej odwiedzanym przez mieszkańców i turystów informacja o efektach projektu trafi do szerokiego grona osób.
  • Ostatnim działaniem będzie organizacja rodzinnego festynu nad jeziorem, na który zaproszeni zostaną mieszkańcy Pieniążkowa.

6.Inwentaryzacja punktów konfliktowych wokół jeziora

  • Pierwszym etapem jest wyszukanie nielegalnych punktów dopływów zanieczyszczeń, miejsc niewłaściwie wygrodzonych, miejsc nielegalnej wycinki drzew i krzewów i innych miejsc problemowych.
  • Drugim etapem będzie wywiad środowiskowy przeprowadzany z wędkarzami, rolnikami, przedstawicielami PZW. Celem tego działania jest zebranie informacji o kłusownictwie i innych konfliktach między użytkownikami wody.

Sprawozdanie z realizacji projektu można znaleźć tutaj.


Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


korzystamy z dofinansowania wfosigw