Zazielenieni - o projekcie

Zadanie jest kontynuacją cyklu pod nazwą: ?Poznaj przyrodę, a docenisz jej wartość!?, w którym staramy się uświadamiać beneficjentom piękno, wagę i różnorodność otaczającej przyrody. Działania rozpoczną się w wrześniu 2019, a zakończą w lipcu 2020 r. W ramach projektu zaplanowano 4 rodzaje przedsięwzięć: warsztaty szkoleniowe, warsztaty edukacyjne, konkurs oraz aranżację zielonej ściany.

 

 

 • Warsztaty szkoleniowe będą przeprowadzone w okresie 10.2019r -03.2020r. Warsztaty przeznaczone są osób i podmiotów zajmujących się pielęgnacją drzew i krzewów, zieleni miejskiej. Jednorazowo udział w nich weźmie około 10 osób. Warsztaty będą prowadzone przez zaproszonych specjalistów. Uczestnicy otrzymają także przygotowany w ramach Zadania pakiet z zaleceniami i wytycznymi jak i w jaki sposób prowadzić zabiegi pielęgnacyjne, by były skuteczne i możliwie najmniej ingerowały w środowisko. Celem warsztatów jest pogłębienie wśród uczestników wiedzy na temat pielęgnacji drzew i krzewów. Administratorzy terenów zielonych, parków, cmentarzy często z oszczędności zlecają pracę pielęgnacyjne w obrębie drzew podmiotom zewnętrznym, spółkom komunalnym czy lokalnym OSP. które posiadają odpowiedni sprzęt ale brakuje im doświadczenia i wiedzy przyrodniczej.

 

 • Warsztaty edukacyjne prowadzone będą w placówkach oświatowych różnych szczebli z terenu powiatów tczewskiego, starogardzkiego, i gdańskiego. Zostanie przeprowadzonych 15 warsztatów 1- 2 godzinnych, w zależności od możliwości technicznych placówki oraz wieku uczestników. Drugą grupą beneficjentów są studenci uniwersytetów 3 wieku oraz mieszańcy Gminy Gniew. Warsztaty będą prowadzone w Eko-Centrum Heliantus wyposażonym w pomoce dydaktyczne, zaplecze techniczne, dysponujące fragmentem terenu zielonego, wiatą, i miejscem na ognisko lub w placówkach oświatowych. Celem warsztatów jest zainteresowanie dzieci i młodzieży potrzebą dbania o o środowisko nawet w wymiarze mini. Tereny zielone przy szkołach, ogrody, ogródki działkowe czy trawnik przed blokiem również mogą być oazą przyrody i nie potrzeba do tego wielkich nakładów finansowych, a jedynie trochę wysiłku i pomysłu.

 

 • Konkurs zostanie ogłoszony w wiosną 2020r. i potrwa do czerwca 2020r. Beneficjentami będą mieszkańcy województwa pomorskiego. Plakaty będą przekazane głównie placówkom oświatowym oraz urzędom miast i gmin, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo istotne jest wysłanie wersji papierowej plakatu, gdyż w placówkach oświatowych i urzędach plakaty wysłane drogą mailową, bardzo często nie są rozpowszechniane, w związku z czym promocja działania nie jest dostateczna. Drogą mailową wyślemy plakaty do naszych partnerów ? zarówno osób fizycznych jak i instytucji. Aby dotrzeć do jak największej ilości osób planujemy zaprosić do partnerstwa lokalną prasę i rozgłośnie radiowe.

 

W konkursie przewidziano 3 kategorie:

 • teren zielony przyjazny przyrodzie przy placówkach oświatowych,
 • ogród przyjazny przyrodzie ? dla osób fizycznych
 • zieleń publiczna przyjazna przyrodzie ? dla samorządów i ich jednostek organizacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych itp.


         Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w lipcu 2020r.

 

 • Czwartym z zadań jest przygotowanie zielonej ściany jako przykładowej instalacji w miejscu gdzie dysponujemy niewielkim fragmentem terenu sąsiadującym z placem zabaw. Celem tego zadania jest pokazanie w jaki sposób można połączyć funkcjonalne i estetyczne wygrodzenie obszaru, aranżując jednocześnie miłą dla oka, ekologiczną i funkcjonalną przestrzeń przyrodniczą.

Z  


  Zasięg administracyjny projektu- powiaty tczewski, starogardzki i gdański

 


2.Opis zdiagnozowanego problemu, który wymaga podjęcia działań z zakresu edukacji ekologicznej:

 

W dobie intensywnego rozwoju miast i wsi, rosnących potrzeb transportowych, powszechnej komunikacji samochodowej tereny zielone coraz częściej przekształcane są w parkingi lub monogatunkowe trawniki i łatwe w pielęgnacji zakrzewienia z tuji i żywotników. Nasze ogrody stają się nierzadko wypielęgnowanymi pustyniami w których dla przyrody nie pozostaje wiele miejsca. Zarówno w małych jak i dużych miastach o zieleń miejską często dbają osoby nie posiadające wiedzy przyrodniczej, a głównym kryterium wyboru wykonawców zabiegów pielęgnacyjnych jest cena. Trawniki strzyżone przy samej ziemi i drzewa przycinane według linijki lub na ?słup? to powszechne zjawisko. Dla przeciętnego mieszkańca ważny jest porządek rozumiany jako wygrabione liście i skoszona trawa, a jednocześnie ten sam mieszkaniec oczekuje cienia w skwarny dzień i zieleni wśród której może odpocząć. Zapominamy o roli jaką pełnią wysokie rozłożyste drzewa, o retencji trawników o funkcji przyrodniczej tradycyjnych żywopłotów i wielogatunkowych zakrzewień zachwycając się modą z katalogów i brukując kolejne metry alejek i skwerów. Najważniejsze w Zadaniu jest, aby beneficjenci uświadomili sobie, jak ważną dla środowiska rolę spełnia ?zieleń miejska? oraz wszelkiego rodzaju tzw. ?nieużytki? i jak niewiele trzeba ją trwale zniszczyć. Symetria i równe linie w przyrodzie występują znacznie rzadziej niż nam się wydaje, a krzywe drzewo które w ten sposób rosło 70 lat nie przewróci się z dnia na dzień.

 

3.Cele realizacji projektu:

 • Chcemy pokazać że można bez większych wyrzeczeń pogodzić poczucie estetyki mieszkańców z funkcją przyrodniczą terenów zielonych
  • Cele szczegółowe:

- uświadomienie beneficjentom roli obszarów zielonych do komfortu życia w mieście

- wskazanie potrzeby ochrony środowisk również w makroskali i w ramach własnych ogrodów,

- edukacja osób zaangażowanych w pielęgnację zieleni jak robić to we właściwy sposób

 

4.    4.Adresaci projektu (wymienić grupy docelowe bezpośrednie i pośrednie):

 

Uczestnicy bezpośredni

 

 • Uczestnicy warsztatów szkoleniowych (nauczyciele i/lub inni dorośli)

? około 10 osób

 • Uczestnicy warsztatów edukacyjnych (dzieci i młodzież oraz studenci uniwersytetów 3 wieku)

? 15 warsztatów x około 20 osób = 300 osób

 • Uczestnicy konkursów - około 40 osób/podmiotów

 

odbiorcy pośredni

 

 • osoby oglądające zieloną ścianę, tablice edukacyjną ->1000 osób rocznie
 • rodziny, znajomi uczestników warsztatów ? około 1000 osób


5.Metody realizacji zadania:

 

Wybór metod będzie odpowiednio dostosowany do rodzaju informacji jakie należy przekazać i do wieku odbiorcy. Metody będą dobrane tak, żeby były atrakcyjne i efektywne.

 

Metody edukacyjne:

 • - warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, połączone w miarę połączone z elementem plenerowym, (sadzenie roślin budowa, schronień, domków dla owadów itp)
 • - warsztaty szkoleniowe
 • - konkurs na teren zielony przyjazny przyrodzie,

 

Metody informacyjno-edukacyjne:

 • - audycje w radiu, artykuły w prazie i na portalach internetowych,
 • - dystrybucja plakatów informujących o konkursie.

 


6. Planowany efekt ekologiczny i wskaźniki realizacji zadania

 

 •  przeprowadzenie 15 - (1-2 godzinnych) warsztatów edukacyjnych,( około 300 uczestników)
 •  przeprowadzenie 1 warsztatu szkoleniowego
 •  organizacja 1 konkursu na przyjazny przyrodzie teren zielony
 •  opracowanie i wydruk 30 sztuk materiałów dla uczestników szkolenia oraz zainteresowanych osób i podmiotów,
 •  projekt i wydruk 100 sztuk plakatów informacyjnych,
 •  przygotowanie 1 zielonej ściany

 

- zwiększenie świadomości beneficjentów na temat roli terenów zielonych w mieści i planowania ich w sposób przyjazny przyrodzie

- nabycie umiejętności rozpoznawania najbardziej pospolitych gatunków roślin i zwierząt,

- zachęcenie nauczycieli do realizacji zajęć lekcyjnych poza budynkiem szkoły,

 

 Partnerzy


L.p.

Partner

Rola partnera w projekcie

1.

Gmina Gniew

wsparcie w formie nieodpłatnego transportu (o wartości nie przekraczającej 1000zł) uczestników z gminy Gniew na warsztaty odbywające się w ramach ww. projektu

2.

Nowiny Gniewskie

pomoc w promocji projektu, poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy Gniew informacji o konkursie i warsztatach realizowanych w ramach projektu oraz umieszczenie artykułu na temat działań w ramach projektu w czasopiśmie ?Nowiny Gniewskie?

3.

Spółka Inwest-Kom w Gniewie

Przygotowanie konstrukcji zielonej ściany, i jej ustawienie, pomoc w organizacji szkoleni z pielęgnacji drzewkorzystamy z dofinansowania wfosigw


Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 


Całkowita planowana wartość projektu 14450,00 zł

 

dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji 8000,00 zł

 

środki własne wnioskodawcy 6450,00 zł

 

Sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się tutaj. Z uwagi na pandemię Covid 19 udało się zrealizować jedynie część planowanych zadań.


Całkowity koszt projektu 3000,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji 1900zł