Odetchnijmy - o projekcie

 

Zadanie jest kontynuacją cyklu pod nazwą:?Poznaj przyrodę, a docenisz jej wartość!?, w którym staramy się uświadamiać beneficjentom piękno, wagę i różnorodność otaczającej przyrody. Działania rozpoczną się w maju 2021, a zakończą w kwietniu 2022 r. W ramach projektu zaplanowano 3 rodzaje przedsięwzięć: warsztaty w szkołach, spotkania dla mieszkańców oraz konkurs.

 

 • Warsztaty edukacyjne dla uczniów będą przeprowadzone w okresie 09.2021r -10.2022r. Warsztaty przeznaczone są uczniów szkół na wszystkich szczeblach edukacji oraz przedszkoli i dotyczyć będą wpływu jakości powietrza na przyrodę i życie człowieka, Szczególnymi kwestiami omawianymi podczas zajęć będzie wpływ niskiej emisji i sposoby jej ograniczania, sposoby oszczędzania energii w gospodarstwach domowych oraz wpływ transportu na środowisko i sposoby na ograniczania jego wpływy na przyrodę. . Jednorazowo udział w nich zajęciach weźmie średnio 15-20 osób. Planowana jest realizacja serii 30 zajęć. Uczestnicy otrzymają także przygotowaną w ramach Zadania ulotkę.
 • Warsztaty edukacyjne dla osób dorosłych dotyczyć będą tej samej tematyki co zajęcia dla dzieci, ale będą rozszerzone zostaną o zagadnienia związane z termomodernizacją budynków oraz koniecznością dostosowania źródeł ogrzewania do istniejących przepisów. Podczas spotkań zostanie poruszony temat kosztów i korzyści płynących z takich inwestycji. Celem warsztatów jest wykazanie zysku finansowego i ekologicznego oraz przekonanie uczestników że ekonomię i ekologię da się pogodzić. Elementem spotkań będzie wskazanie źródeł wsparcia finansowego oferowanego przez pogram ?Czyste powietrze? i źródła samorządowe. Zostanie przeprowadzonych 15 warsztatów
 • Konkurs zostanie ogłoszony we maju 2022r. i potrwa do końca października 2022r. Beneficjentami będą mieszkańcy województwa pomorskiego. Jego ideą jest promowanie ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania i oszczędzania energii w naszych domach

 

W konkursie przewidziano 2 tematy:

 • Praca plastyczna techniką dowolną na temat - ?Mój Eko-dom? 2 kategorie wiekowe dzieci do lat 12 i młodzież 13-18 lat.
 • Plakat zachęcający do wymiany źródła ciepłą na ekologiczne ? konkurs otwarty.

 

         Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w drugiej połowie 2022r.


 •   Zasięg administracyjny projektu- powiaty tczewski, starogardzki i gdański


2.Opis zdiagnozowanego problemu, który wymaga podjęcia działań z zakresu edukacji ekologicznej:

O niskiej emisji i złej jakości powietrza w Polsce słyszymy bardzo często i wydawać by się mogło, że temat jest już wyczerpany. Niestety mimo funkcjonowania systemu zachęt ekonomicznych w postaci programów krajowych i regionalnych, kampanii edukacyjnych oraz promocyjnych zaangażowanie społeczne jest niewystarczające. O ile wśród ludzi młodych w miastach wiedza na temat niskiej emisji jest już powszechna, tak szczególnie na wsiach gdzie problem ten nie występuje w dużej skali wiedza ta jest znacznie ograniczona, a działania polegające na wymianie i modernizacji domowych kotłów CO są dyktowane nie potrzebą troski o środowisko, a stanem technicznym urządzeń. W dalszym ciągu w wielu miejscach brak jest świadomości, że czym i jak palisz przekłada się na to czym wszyscy oddychamy, a względy ekonomiczne są jedynym kryterium zakupu i eksploatacji domowych palenisk. Wiele osób nie ma świadomości, że można pogodzić ekonomię i ekologię, a przy udziale dofinansowań i preferencyjnych kredytów koszta modernizacji systemu ogrzewania są akceptowalne dla większości rodzin i przełożą się nie tylko na późniejsze oszczędności ale również na poprawę jakości naszego życia.

 

3.Cele realizacji projektu:

 • Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ekologicznych metod ogrzewania budynków i przyspieszenie procesu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.
 • Cele szczegółowe:

- uświadomienie beneficjentom zagrożeń płynących z użytkowania starych wysokoemisyjnych kotłów CO

- wskazanie potrzeby troski o czyste powietrze w kontekście zdrowia własnego i współmieszkańców

- zwiększenie wykorzystania środków z programu czyste powietrze i spełnienia wymogów wojewódzkich programów likwidacji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza.

 

4.    4.Adresaci projektu (wymienić grupy docelowe bezpośrednie i pośrednie):

Uczestnicy bezpośredni

 • Uczestnicy warsztatów edukacyjnych - dzieci i młodzież szkolna - 30 grup (450-600 osób)
 • Uczestnicy warsztatów edukacyjnych ? osoby dorosłe (15 warsztatów x około 10-15 osób = 150-200 osób)
 • Uczestnicy konkursów - około 50 osób/podmiotów

 

odbiorcy pośredni

 • rodziny, znajomi uczestników warsztatów ? około 1500 osób

5.Metody realizacji zadania:

 

Wybór metod będzie odpowiednio dostosowany do rodzaju informacji jakie należy przekazać i do wieku odbiorcy. Metody będą dobrane tak, żeby były atrakcyjne i efektywne.

 

Metody edukacyjne:

 • warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży - z wykorzystaniem kart pracy, pracy w grupach zadaniowych
 • warsztaty edukacyjne dla dorosłych w formie spotkania z prezentacją multimedialna, w miarę możliwości z udziałem ekspertów, urzędników
 • konkurs plastyczny,

 

Metody informacyjno-edukacyjne:

 • - audycje w radiu, artykuły w prazie i na portalach internetowych,
 • - dystrybucja plakatów informujących o konkursie.

 

6. Planowany efekt ekologiczny i wskaźniki realizacji zadania

 

  • przeprowadzenie 30 - (1godzinnych) warsztatów edukacyjnych w szkołach,( około 500 uczestników)
  • przeprowadzenie 15 (2-godzinnych) warsztatów szkoleniowych dla dorosłych (150-200 osób),
  • organizacja 1 konkursu ( ok. 50 uczestników)
  • opracowanie i wydruk 1000 ulotek
  • projekt i wydruk 100 sztuk plakatów informacyjnych,

   

  - zwiększenie świadomości beneficjentów w zakresie przyczyn i skutków niskiej emisji

  - zachęcenie mieszkańców woj. Pomorskiego do modernizacji kotłowni i dostosowania ich od obecnych standardów ? likwidacja najbardziej szkodliwych kotłów ogólnego spalania.

 

 Partnerzy


L.p.

Partner

Rola partnera w projekcie

1.

Gmina Gniew

wsparcie finansowe oraz w formie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń świetlic wiejskich na potrzeby realizacji zajęć

2.

Nowiny Gniewskie

pomoc w promocji projektu, poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy Gniew informacji o konkursie i warsztatach realizowanych w ramach projektu oraz umieszczenie artykułu na temat działań w ramach projektu w czasopiśmie ?Nowiny Gniewskie?

 

 

korzystamy z dofinansowania wfosigw

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Całkowita planowana wartość projektu 16800,00 zł

dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji 6000,00 zł

środki własne wnioskodawcy 10800,00 zł

Sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się tutaj


Całkowity koszt projektu 10600,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji 4600zł